Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de diensten van Robert Bosch N.V. "Bosch Concepts portal" toegankelijk via de website
bcs-extranet.boschaftermarket.be

Per 1 september 2021

 Robert Bosch N.V. , Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel, België ("leverancier", "wij"), biedt bcs-extranet.boschaftermarket.be aan als Bosch Concepts Portal, een platform voor Bosch-concepten. Deze gebruiksvoorwaarden, zoals geldig op het moment van het sluiten van de overeenkomst, gelden tussen ons en de klant ("gebruiker", "u") voor het gebruik van de aangeboden diensten op het Bosch Customer Portal.

De leverancier beheert het Bosch Concepts Portal uitsluitend voor commerciële (professionele) klanten en aanvaardt geen consumenten/particulieren als klant.

 § 1 Diensten en beschikbaarheid             

1. Het Bosch Concepts Portal is een platform met verschillende informatie- en dienstenaanbiedingen, via welke u als gebruiker toegang hebt tot informatie en diensten (bijv. nieuws, marketing- en communicatie, productinformatie, garantie, trainingen en nuttige links).             

2. De geleverde diensten kunnen het beschikbaar stellen van marketing- en verkoopinhoud en doelgroepspecifieke inhoud (hierna "samenvattende inhoud" genoemd) rond Bosch-concepten omvatten.             

3. We behouden ons het recht voor de op het Bosch Concepts Portal aangeboden diensten aan te vullen of om een ​​tijdslimiet in te stellen voor het gebruik van de geleverde diensten. Als gebruiker hebt u niet het recht bepaalde diensten of delen daarvan te behouden.

4. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u een aanvraag in te dienen en u te registreren. De aanvraag en registratie voor het gebruik van bcs-extranet.boschaftermarket.be zijn gratis.             

5. Gratis diensten geven geen recht op ononderbroken gebruik. Er wordt niet gegarandeerd dat de toegang of het gebruik van Bosch Concepts Portal niet wordt onderbroken of belemmerd door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkeling of anderszins door storingen die zich kunnen voordoen en die ook tot gegevensverlies kunnen leiden. We streven ernaar de Bosch Concepts Portal diensten zo ononderbroken mogelijk te laten verlopen. Technische storingen (zoals stroomonderbrekingen, hardware- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen) kunnen echter leiden tot tijdelijke beperkingen of onderbrekingen.             

6. De leverancier mag diensten uitbesteden aan derden (inclusief gelieerde groepsmaatschappijen van de leverancier).             

§ 2 Registratie op het Bosch Concepts Portal             

1. De diensten van het Bosch Concepts portal zijn uitsluitend gericht tot ondernemers, dat wil zeggen op personen die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Voor zover een persoon deze Overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een onderneming, verklaart die persoon dat de onderneming naar behoren is georganiseerd, geldig is en een goede reputatie heeft volgens de wetten van het land waar zij is opgericht of geregistreerd en dat hij of zij de wettelijke bevoegdheid, toestemming, resolutie of volmacht heeft om de onderneming te binden. Om toegang te krijgen tot het Bosch Concepts Portal, moet u meerderjarig zijn. Aanvragen voor registratie zijn dus verboden voor minderjarigen en personen wier toegangsrechten definitief geschorst zijn.             

2. Het portaal is op twee manieren toegankelijk:             

a. U beschikt reeds over een geldige SingleKey ID, op basis waarvan wij kunnen vaststellen dat de gegevens die nodig zijn om u toegang tot het portaal te verlenen, reeds in onze systemen beschikbaar zijn. In dit geval registreert u zich met het SingleKey ID en krijgt u direct toegang tot het portaal.

b. U beschikt nog niet over een SingleKey ID of de gegevens die wij aan de hand van uw SingleKey ID in onze systemen kunnen identificeren, volstaan niet om u toegang tot ons portaal te verlenen. In dit geval is het noodzakelijk om de leverancier uw gegevens (klantnummer, bedrijf, naam, adres,…) door te sturen. Zodra u uw aanvraag verzendt, worden uw gegevens door ons gecontroleerd. Dit is een manueel proces en kan dus enige tijd in beslag nemen. Zodra de gegevenscontrole met succes is afgerond, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf dat moment hebt u toegang tot het portaal.

3. Indien bepaalde gegevens (met name contactgegevens) vereist zijn tijdens de registratie of tijdens het gebruik van de op Bosch Concepts Portal aangeboden diensten, dient u deze volledig en correct in te vullen. Indien deze gegevens tijdens uw gebruiksrelatie veranderen, dient u uw gegevens onmiddellijk te corrigeren door de leverancier hierover per mail naar benelux.conceptsupport@bosch.com van op de hoogte te brengen. Indien als gevolg van de onjuiste informatie kosten zijn ontstaan, bent u verplicht deze kosten te vergoeden.             

4. Door u te registreren, doet u ons een aanbod om een gebruikersrelatie aan te gaan op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Over de aanvaarding van het aanbod zal naar eigen goeddunken worden beslist. Indien uw registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres wordt bevestigd, bent u niet meer aan uw aanbod gebonden. Na ontvangst van de e-mailbevestiging treedt een overeengekomen gebruikersrelatie in werking en activeren wij de gevraagde toegang. Eenmaal geactiveerd, hebt u het recht om het Bosch Concepts Portal te gebruiken binnen het toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden. Hiertoe moet u de activering bevestigen door op de link in de e-mail te klikken.             

5. U kunt zich slechts één maal registreren op bcs-extranet.boschaftermarket.be. Uw registratie, de gebruikersrelatie en de gebruikersaccount samen met toegangsgegevens zijn niet overdraagbaar. In de regel controleren wij uw identiteit en uw gegevens niet wanneer u zich inschrijft. Wij garanderen dus niet dat elke profieleigenaar de persoon is die hij of zij beweert te zijn.              

§ 3 Verantwoordelijkheid voor toegangsgegevens             

1. Uw toegangsgegevens, met inbegrip van het wachtwoord, moeten door u geheim worden gehouden en mogen niet aan onbevoegde derden ter beschikking gesteld worden.           

2. Het blijft uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw toegang tot het Bosch Customer Portal en het gebruik van de op het Bosch Concepts Portal beschikbare diensten uitsluitend door u of door uzelf gemachtigde personen, wordt uitgevoerd. Indien te vrezen valt dat onbevoegde derden kennis hebben genomen of zullen krijgen van uw toegangsgegevens, dient de leverancier daarvan onmiddellijk in kennis te worden gesteld.

Let op: u bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik en/of andere activiteit die onder uw toegangsgegevens op het Bosch Concepts Portal wordt uitgevoerd.

§ 4 Blokkeren van de toegang             

1. De leverancier kan naar eigen goeddunken de toegang tot het Bosch Concepts Portal geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent blokkeren indien er concrete aanwijzingen zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving schendt, of indien we een ander legitiem belang hebben bij de blokkering. Bij het nemen van een besluit over blokkering zal op passende wijze rekening worden gehouden met uw rechtmatige belangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden ondanks kennisgeving herhaaldelijk schendt, behouden wij ons het recht voor om uw toegang permanent te blokkeren en u permanent uit te sluiten van toekomstige deelname aan het Bosch Concepts Portal.             

2. In geval van permanente blokkering van uw toegangsautorisatie, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.             

3. In geval van tijdelijke blokkering wordt de toegangsautorisatie opnieuw geactiveerd na het einde van de blokkeerperiode. Een permanent geblokkeerde toegangsautorisatie kan niet worden hersteld.             

§ 5 Beëindiging van het gebruik             

1. U kunt uw gratis toegang op elk moment beëindigen door in uw gebruikersadministratie "Mijn account" het menuveld "Gebruikersaccount verwijderen" te selecteren en het proces te voltooien door middel van een bevestiging. We behouden ons ook het recht voor om de gratis toegang geheel of gedeeltelijk te beëindigen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen.             

2. Het recht van partijen om de overeenkomst wegens gegronde redenen op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, blijft onaangetast. Van een gegronde reden is met name sprake, indien een partij de in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk vastgelegde verplichtingen op grove of herhaaldelijke wijze schendt.              

3. In het geval van een volledige beëindiging van uw Bosch Concepts Portal-gebruikersrelatie hebben wij het recht om alle gegevens die in het kader van uw gebruikersrelatie zijn gecreëerd, onherroepelijk te wissen na het verstrijken van 30 kalenderdagen na het van kracht worden van de beëindiging en na het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen. De regels inzake gegevensbescherming zijn bij voorrang van toepassing op persoonsgegevens, die ook in een kortere periode voor verwijdering kunnen voorzien. Deze verwijdering heeft geen invloed op gegevens die over u zijn opgeslagen in systemen die onafhankelijk zijn van het portaal en die onafhankelijk van uw gebruikersrelatie tot stand zijn gekomen.           

§ 6 Omvang van het toegestaan ​​gebruik, gedragscodes, monitoring van gebruiksactiviteiten             

1. Uw gebruikersrecht is beperkt tot toegang tot het Bosch Concepts Portal, alsmede tot het gebruik van de op het Bosch Concepts Portal beschikbare diensten binnen het kader van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.             

2. U bent verantwoordelijk voor het creëren van de nodige technische voorwaarden (met name hardware, webbrowsers en internettoegang) voor het gebruik van de diensten in overeenstemming met het contract. Wij zijn in dit verband geen advies verschuldigd.             

3. Elke handeling die de goede werking van het Bosch Concepts Portal kan aantasten, is verboden, in het bijzonder overmatige belasting van onze IT-systemen. Als u zich bewust wordt van enig illegaal, onrechtmatig, niet-contractueel of ander ongeoorloofd gebruik van het Bosch Concepts Portal, kunt u contact met ons opnemen via uw Bosch Concept Adviseur.             

4. Er wordt op gewezen dat gebruiksactiviteiten kunnen worden gecontroleerd binnen het wettelijk toegestane kader van de telecommuncatiewetgeving en van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of omdat er een andere wettelijke verplichting voor ons om dit te doen bestaat. Dit omvat, indien van toepassing, ook het bewaren van IP-verbindingsgegevens en oproepgeschiedenis en hun evaluaties in geval van een specifiek vermoeden van een inbreuk op de huidige deelname- en gebruiksvoorwaarden en/of in geval van een specifiek vermoeden van het bestaan ​​van enige andere onwettige handeling of strafbaar feit.             

§ 7 Bescherming van de inhoud, gebruiksrecht, verantwoordelijkheid voor inhoud van derden             

1. De op het Bosch Concepts Portal beschikbare inhoud wordt overwegend beschermd door auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van ons of van derden die de respectieve inhoud ter beschikking hebben gesteld. De samenstelling van de inhoud op het Bosch Concepts Portal is als zodanig ook auteursrechtelijk beschermd. U mag deze inhoud alleen gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en binnen het kader die in het Bosch Concepts Portal zijn aangegeven.             

2. U bent alleen gerechtigd om inhoud te downloaden alsmede om inhoud af te drukken, voor zover een mogelijkheid om te downloaden of af te drukken op het Bosch Concepts Portal als functionaliteit beschikbaar is (bijv. door middel van een downloadknop). U krijgt een onbeperkt en niet-exclusief gebruiksrecht voor de inhoud die u correct downloadt van het Bosch Concepts Portal.             

3. De inhoud die beschikbaar is op het Bosch Concepts Portal is gedeeltelijk van ons en gedeeltelijk van partners of andere derde partijen (hierna “inhoud van derden" genoemd).             

4. We controleren de inhoud van derden niet op volledigheid, juistheid of wettigheid en aanvaarden daarom geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor de volledigheid, juistheid, wettigheid of actualiteit van de inhoud van derden. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud van derden en de geschiktheid ervan voor een bepaald doel en voor alle informatie met betrekking tot de beschikbaarheid; de prijs of andere informatie met betrekking tot een bestelling bij een partner.             

§ 8 Gegevensbescherming             

Tot onze kwaliteitseisen behoort ook een verantwoorde omgang met uw persoonlijke gegevens (deze gegevens worden "persoonsgegevens" genoemd). Gelieve kennis te nemen van ons privacybeleid.

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid             

1. In het kader van het gebruik van gratis diensten, zijn wij niet aansprakelijk tenzij opzet en bedrog.             

2. Voor zover deze bepalingen onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze leidinggevende organen en plaatsvervangende agenten, in het bijzonder onze werknemers.             

§ 10 Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden             

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen met uitwerking binnen de bestaande contractuele relaties. Dergelijke wijzigingen zullen u ten minste 30 kalenderdagen vóór de geplande inwerkingtreding van de wijzigingen per e-mail worden meegedeeld. Tenzij u binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt en u ook na het verstrijken van de bezwaartermijn gebruik blijft maken van de diensten, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn vanaf de datum van het verstrijken van de bezwaartermijn. Bij bezwaar wordt de gebruiksrelatie voortgezet. De leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van bezwaar de gebruiksrelatie overeenkomstig punt 5 te beëindigen. In de kennisgeving van de wijziging wordt u gewezen op uw recht om bezwaar te maken en op de gevolgen daarvan.

§ 11 Wijziging van diensten             

Wij hebben ten allen tijde het recht op bcs-extranet.boschaftermarket.be gratis verstrekte diensten te wijzigen, nieuwe diensten gratis of tegen betaling beschikbaar te stellen en het gratis verstrekken van diensten te staken. Wij zullen rekening houden met uw rechtmatige belangen.

§ 12 Algemene bepalingen

1. Gedetailleerde informatie over ons als exploitant van bcs-extranet.boschaftermarket.be kunt u vinden op ons impressum.             

2. Het  Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht.             

3. Indien u een handelaar bent, is de uitsluitende bevoegde rechtbank van de plaats waar de leverancier gevestigd is. We hebben echter ook het recht om u te dagvaarden in uw vestigingsplaats.            

4. Storingen veroorzaakt door overmacht of andere onvermijdelijke gebeurtenissen             

  • buiten de controle van de leverancier,
  • die redelijkerwijs niet kon worden vermeden,
  • die zelfs met de nodige zorgvuldigheid niet te voorzien waren en die
  • de verplichtingen van de leverancier krachtens deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zoals stakingen, blokkades, uitval van het openbare stroomnet, uitval van het internet, buitengewone weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, verkeersopstoppingen en transportbelemmeringen ontheffen Bosch voor de duur van het evenement van de verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden.

5. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht om samen te werken bij het opstellen van bepalingen die juridisch een resultaat bereiken dat zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling ligt. Het voorgaande is van toepassing mutatis mutandis op het dichten van eventuele hiaten in de overeenkomst.

01.09.2021